Algemene voorwaarden WFP Media versie: mei 2020


ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. WFP Media: de eenmanszaak WFP Media, statutair gevestigd te Venhuizen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 77141482. West-Friesland Proeft is een handelsnaam van WFP Media.
1.2. Klant/ondernemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met WFP Media een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Diensten: alle diensten die WFP Media voor de klant uitvoert. Bestaande websites en kennisdeling van WFP Media met als doel consumenten en ondernemers met elkaar te verbinden. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het verzorgen van promoties voor ondernemers via de WFP Media website. WFP Media verzorgt tevens contentcreatie voor online promoties op het platform en website, social media en voor e-mailmarketing.

1.5. WFP Media website: WFP Media biedt een website waarmee lokale ondernemers onder andere hun producten en diensten kunnen promoten en reserveringen kunnen aannemen. Deze website is onderdeel van de dienst.
1.6. Account: het WFP Media account dat de klant ontvangt na voltooien van het registratieproces. 1.7. Overeenkomst: de overeenkomst tussen WFP Media en klant krachtens welke WFP Media de dienst zal uitvoeren.

1.8. Informatie: alle gegevens afkomstig van de klant.
1.9. Gebruiker: de natuurlijke- of rechtspersoon welke gebruik maakt van de diensten van WFP Media.
1.10. Website: 
www.westfrieslandproeft.nl 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door WFP Media gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging dan wel een akkoord via de e-mail, verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van WFP Media en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door WFP Media zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.
2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1. Offertes van WFP Media zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 21 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

3.2. WFP Media zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In de offerte staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst/product dan wel het gebruikelijke uurtarief van WFP Media met een vooraf geschat aantal uren/tarief.

3.3. De in de offerte genoemde prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten. WFP Media spant zich in om prijsverhogingen van diensten tijdig te communiceren.
3.4. Afspraken over deadlines worden in de offerte schriftelijk overeengekomen. Indien levering door WFP Media afhangt van feedback of input van de klant, is WFP Media nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. WFP Media is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven.
3.5. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft WFP Media het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen. 3.6. Alle door WFP Media 
gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw en overige vastgestelde heffingen en/of retributies en kosten van derden voor advies tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3.7. De klant is gehouden tot betaling van de reiskosten welke door WFP Media worden gemaakt ten 
behoeve van het uitvoeren van haar diensten. De vergoeding bedraagt €0,19 cent per kilometer vanaf 20km enkele reis. Reisuren worden tevens in rekening gebracht.
3.8. WFP Media behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
3.9. WFP Media is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.
3.10. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop WFP Media zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van de bedoelde opdracht of welke overeenkomst dan ook, dan is WFP Media bevoegd deze wijzigingen te wijzigen in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK

4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan WFP Media verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte of een aanbieding. 4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.
4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal WFP Media binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.
4.4. WFP Media heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.
4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en WFP Media zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.
4.6. Indien de klant een overeenkomst met WFP Media wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij bij ontbinding van de overeenkomst overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering 30 procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.
4.7. Indien WFP Media, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is WFP Media gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die WFP Media in rekening wenst te brengen, heeft 
klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door WFP Media uitgevoerde werk te vergoeden.

4.8. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de klant kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de klant zijn voor rekening van klant. WFP Media zal, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.

4.9. WFP Media stelt slechts de dienst beschikbaar en is niet verantwoordelijk voor welke ontstane overeenkomst dan ook welke tot stand komt tussen de betrokken partijen naar aanleiding voor het gebruik van de WFP Media website.

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR WFP MEDIA

5.1. WFP Media garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
5.2. WFP Media spant zich in om de gegevens die WFP Media voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient WFP Media met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.
5.4. WFP Media is gerechtigd om voor promotionele doeleinden zoals reviews de gegevens (naam, bedrijfsnaam en functie) van de klant te publiceren op de website van WFP Media en/of overige promotionele uitingen van WFP Media.

5.5. WFP Media is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de producten en/of diensten die middels de promoties/acties die via de WFP Media website worden aangeboden.
5.6. Misbruik van de WFP Media website zal worden gestraft met verwijdering van promoties en van het account waarmee het misbruik wordt gemaakt.
5.7. WFP Media spant zich in om te zorgen dat de klant gebruik kan maken van de WFP Media website. WFP Media verschaft echter geen enkele garantie dat de WFP Media website nimmer in onbruik geraakt en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor het niet bereikbaar zijn van de WFP Media website.
5.8. WFP Media spant zich in om foutieve informatie te voorkomen, maar staat niet in voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van deze gepubliceerde informatie via de WFP Media website of overige diensten. Ook staat WFP Media niet in voor de juistheid en volledigheid van enige wijziging van informatie die de ondernemer heeft aangeleverd.
5.9. WFP Media heeft te allen tijde het recht om een account van een gebruiker te blokkeren of te beëindigen indien de gebruiker zich niet aan de gebruiksvoorwaarden of deze algemene voorwaarden houdt, zodat de betreffende gebruiker geen toegang meer heeft tot de dienst.

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR KLANT, HERROEPINGSRECHT

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.
6.2. De klant dient WFP Media te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht WFP Media onverwijld op de hoogte te stellen, dan wel op de hoogte te laten stellen door een derde, van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar WFP Media om verzoekt.

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan WFP Media zijn verstrekt, heeft WFP Media het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

6.4. De klant stelt WFP Media steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bankrekeningnummer.

6.5. Bij klachten over de door WFP Media geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan WFP Media binnen 7 dagen na publicatie van de promoties. De klant vrijwaart WFP Media één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.

6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die WFP Media nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is WFP Media niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
6.7. Wanneer WFP Media inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens. WFP Media is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.

6.8. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en WFP Media tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

6.9. Het is de verantwoordelijkheid van de ondernemer om ervoor te zorgen dat te allen tijde juiste (bedrijfs-) informatie, zoals onder andere de contactgegevens, wordt weergegeven op de WFP Media website.

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD

7.1. De door WFP Media te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met klant vastgesteld. De door WFP Media opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant.
7.2. Een door WFP Media vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt WFP Media niet van rechtswege in verzuim.

7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien WFP Media, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door WFP Media mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.
7.5. Aan de leveringsplicht van WFP Media zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door WFP Media geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

ARTIKEL 8. BETALING

8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
8.2. Alle door WFP Media verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.3. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.
8.4. In geval van niet tijdige betaling kan WFP Media 
besluiten haar werkzaamheden “on hold” te zetten tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan WFP Media besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.

8.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van de volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW bedragen en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.7. In bovenstaande gevallen heeft WFP Media voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.

8.8. De klant gaat er mee akkoord dat WFP Media elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt WFP Media zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.
8.9. De klant kan bezwaren tegen de door WFP Media verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan WFP Media kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal WFP Media een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

8.10. Alle door WFP Media geleverde producten en diensten blijven eigendom van WFP Media totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan WFP Media zijn voldaan en voor zover hierover geen aanvullende afspraken tussen de klant en WFP Media zijn gemaakt.

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, offertes, strategieën, instrumenten, technieken alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij WFP Media tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. De door WFP Media geleverde diensten en/of producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van WFP Media en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van WFP Media. 9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door WFP Media ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van WFP Media, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

9.5. WFP Media is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van WFP Media plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant WFP Media vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

9.6. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
9.7. Bij inbreuk heeft WFP Media recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.


ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Iedere overeenkomst tussen WFP Media en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. WFP Media kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.
10.2. Indien WFP Media onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 1 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan 
500,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan WFP Media uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.
10.3. In aanvulling op artikel 10.2 is WFP Media dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden:

 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van WFP Media aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan WFP Media toegerekend kunnen worden:

 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

  10.4. WFP Media sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door WFP Media geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van WFP Media.
  10.5. WFP Media is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

  10.6. Klant vrijwaart WFP Media voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van WFP Media.

  ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT

  11.1. WFP Media is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

  11.2. WFP Media is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar WFP Media weinig of geen invloed op kan uitoefenen. WFP Media kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie WFP Media een overeenkomst is aangegaan.

  11.3. Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.
  11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van WFP Media onafhankelijke omstandigheid 
  – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van WFP Media, transportmoeilijkheden, brand, epidemieën, pandemieën, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij WFP Media, wanprestatie door leveranciers van WFP Media waardoor WFP Media haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van WFP Media of diens leveranciers.

  11.5. Bij overmacht heeft WFP Media ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat WFP Media in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

12.3. Beide partijen, zowel klant als WFP Media, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.3 kan WFP Media de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

 • ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;

 • het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van

  de overeenkomst kan voldoen;

 • klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de

  overeenkomst met WFP Media voortvloeiende verplichting;

 • klant inbreuk maakt op rechten van derden;

 • klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van WFP Media;

 • klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet

  aangetekend schrijven;

 • bij terugkerende betalingsproblemen.

  WFP Media zal wegens een beëindiging, zoals bepaald in dit artikel, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
  12.5. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die WFP Media vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
  12.6. WFP Media behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien WFP Media overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.
  12.7. De klant kan op elk moment zijn registratie voor de dienst door WFP Media te laten verwijderen door een mail te sturen naar WFP Media. Voldoet de beëindiging aan de voorwaarden, dan zal het account van de gebruiker worden verwijderd. Na verwijdering van het account kan de gebruiker geen gebruik meer maken van de dienst.

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT

13.1. WFP Media zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en WFP Media in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van WFP Media worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van WFP Media aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van WFP Media.
13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door WFP Media te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van WFP Media, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

ARTIKEL 14. BEPALINGEN OMTRENT HET GEBRUIK VAN DE WFP MEDIA WEBSITE

14.1. Ondernemers kunnen op elk moment de inhoud van promotie herroepen, verwijderen of wijzigen. WFP Media is niet verantwoordelijk voor het promotiebeleid van ondernemers in relatie tot promoties welke via de WFP Media website worden verspreid.
14.2. Informatie die via de ondernemer op de WFP Media website wordt geplaatst, mag geen discriminerende, pornografische, beledigende of bedreigende inhoud bevatten. WFP Media is te allen tijde gerechtigd deze informatie zonder opgaaf van redenen te verwijderen of te wijzigen.
14.3. Accounts van WFP Media website gebruikers die herhaaldelijk informatie uit artikel 14.2 via de WFP Media-app verspreiden, worden door WFP Media zonder opgaaf van redenen geblokkeerd of verwijderd.
14.4. WFP Media is geen partij bij de relatie tussen de consument en de ondernemer. WFP Media sluit elke aansprakelijkheid uit voor de transacties, overeenkomsten, tegoeden, indrukken, verwachtingen en toezeggingen welke ontstaan tussen de ondernemer en de consument bij het gebruik van het WFP Media website. Eventuele geschillen die hierbij ontstaan dienen partijen zelf op te lossen.
14.5. In geval van afsluiten van een promotie-abonnement gaat de klant ermee akkoord dat er jaarlijks via automatische incasso een bedrag wordt afgeschreven betreffende het abonnement van de keuze van de klant.
14.6. Het jaarabonnement heeft een minimale looptijd van 12 maanden en kan niet tussentijds worden opgezegd. Na de minimale looptijd kan er tegen elk einde van de maand worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van één maand.
14.7. Het abonnement wordt automatisch verlengd met de periode waarover het abonnement in eerste instantie is afgesloten, tenzij er tijdig wordt opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn. 14.8. Indien de door WFP Media verstuurde facturen niet tijdig betaald worden, is WFP Media gerechtigd de voor de klant gepubliceerde promoties offline te halen. Voor het opnieuw online zetten van de promoties zal WFP Media 
kosten á €50,- excl. btw in rekening brengen.
14.9. Indien een gebruiker via de WFP Media website een reservering plaatst, stuurt WFP Media deze reservering door aan de betreffende ondernemer. WFP Media zal maandelijks de vergoeding voor het doorsturen van de reservering aan de ondernemer in rekening brengen.

ARTIKEL 15. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

15.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen WFP Media en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q.

vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

15.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor WFP Media alleen bindend indien en voor zover deze door WFP Media uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

15.3. Indien WFP Media op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.
15.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.
15.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien WFP Media hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. 15.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij WFP Media partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

15.7. De klant en WFP Media zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minnen proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.
15.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Noord-Holland, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen WFP Media en de klant.